Polityka prywatności serwisu internetowego

(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)

 1. Definicje 

 

Administrator danych osobowych–  oznacza Budo Instal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie przy ul. Modrzewiowej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267720, NIP: 697-219-76-19, REGON: 300434404

Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania na podstawie czynników określających tożsamość takiej osoby wg cech osobowych (fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych) lub technicznych (nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii).

 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Strona internetowa: utworzona przez administratora strona internetowa.

 

Użytkownik: każda osoba fizyczna korzystająca z serwisu, jego funkcjonalności lub usług dostępnych w serwisie.

 

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny cech osobowych osoby fizycznej, jej sytuacji społecznej i ekonomicznej, zdrowia, preferencji, zainteresowań, zachowania lub lokalizacji.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:

 1. w celu udostępniania treści gromadzonych w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na rozpowszechnianiu treści w Internecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na analizach aktywności użytkowników i ich preferencji, aby stale poprawiać funkcjonalność serwisui jakość świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie przysługujących mu praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu świadczenia usług oferowanych przez administratora (w szczególności publikacja treści i ogłoszeń, powiadomienia) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności norm podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celach marketingowych własnych – w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Zachowywana jest poufność danych.

 

Podczas korzystania z serwisu mogą być gromadzone informacje: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, a także inne podobne informacje.

 

Administrator wykorzystuje serwisowe pliki cookies oraz może wykorzystywać pliki cookies dla celów marketingowych (za odrębną zgodą).

 

 1. Prawa użytkownika

 

Użytkownikowi serwisu przysługują prawa:

 1. prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 3. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie jego dobrowolnej zgody, użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody. W braku zgody, administrator nie podejmie działań, których dotyczy ta zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik może się kontaktować z administratorem pod adresem mailowym budoinstal@budoinstal.pl

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

 

W niektórych sytuacjach dane osobowe użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim, którymi są:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, aby mogli wykonywać ich obowiązki pracownicze lub umowne;
 2. inni odbiorcy danych – np. podwykonawcy, banki, doradcy, prawnicy otrzymują dane dla poprawy jakości usług administratora, zachowania bezpieczeństwa oraz realizacji uzasadnionych interesów administratora;
 3. organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Możliwe, że administrator w oparciu o zawarte umowy przekaże dane osobowe użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ale takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych zgodny z RODO.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

 

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych następuje w związku z wykonaniem zawartej z administratorem umowy,administrator będzie przetwarzać dane użytkownika przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego i terminy przedawnienia roszczeń.

 

W pozostałym zakresie (z wyłączeniem danych z plików cookies), administrator ma prawo przetwarzać dane użytkownika do czasu cofnięcia udzielonej administratorowi zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do momentu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności użytkownika w serwisie.

 

Dane wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika przez okres 1 roku. Użytkownik w każdej chwili ma prawo je usunąć, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

 

Po upływie wskazanych okresów przechowywania dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

 

Administrator prowadzi stale analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione podmioty.

 

Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez stosownej zgody ich opiekunów prawnych. W razie odnotowania przetwarzania takich danych bez ważnej zgody opiekunów prawnych dane te zostaną możliwie szybko usunięte.

 

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie chronić dane osobowe użytkownika przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, a także przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz utratą. Mimo minimalizacji ryzyka należy wskazać, że żaden sposób elektronicznego przesyłania danych ani elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest w pełni bezpieczny.

 

 1. Zmiany polityki

 

Administrator zastrzega prawo do zmian polityki prywatności w przypadku zmiany swej oferty, charakteru serwisu, zmian technologicznychi innych wymagań związanych z prowadzeniem działalności w Internecie. W przypadku zmiany polityki prywatności użytkownicy będą informowani o tym poprzez stosowne komunikaty na stronie serwisu przez okres 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.